Colour Portfolio- One Million Pieces
    Copyright © Jacob Monk 2019